REKLAM

Beşiktaş Futbol AŞ olağan genel kurul toplantısı çağrısı!

0

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çağrı İlanı yaptı.

Beşiktaş Futbol AŞ olağan genel kurul toplantısı çağrısı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

Şirketimiz 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10/01/2023 tarihinde saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(“e-GKS”) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/  adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri “Pay sahipleri listesi”nde yer almayacak ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘kısıtlamanın’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN 01.06.2021-31.05.2022 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 10/01/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3- 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
4- 01.06.2021-31.05.2022  özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5- 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
6- 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7- 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8- Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi ” başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10- 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 14/12/2022 tarih ve 2022/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
12- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
15- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2021- 31.05.2022 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi  ve 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16- 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek  ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Haber kaynağı: Bjk.com.tr

REKLAM

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Bu habere toplam 0 yorum yapılmıştır.

Kalan karakter sayısı : 200

Yorumu Gönder

REKLAM

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M Av P
1 Fenerbahçe 27 22 4 1 48 70
2 Galatasaray 26 22 3 1 41 69
3 Trabzonspor 27 14 4 9 10 46
4 Beşiktaş 27 14 4 9 8 46
5 Kasımpaşa 27 11 6 10 -2 39
6 EMS YAPI SİVASSPOR 27 9 10 8 -3 37
7 Rams Başakşehir 27 10 6 11 2 36
8 Çaykur Rizespor 27 10 6 11 -12 36
9 BITEXEN ANTALYASPOR 26 8 11 7 2 35
10 MONDİHOME KAYSERİSPOR 27 10 8 9 -3 35
11 Yılport Samsunspor 27 9 6 12 -3 33
12 Yukatel Adana Demirspor 27 7 11 9 3 32
13 Corendon Alanyaspor 27 6 12 9 -8 30
14 VavaCars Fatih Karagümrük 27 7 8 12 1 29
15 Ankaragücü 27 6 11 10 -3 29
16 Atakaş Hatayspor 27 6 11 10 -5 29
17 Gaziantep FK 27 7 7 13 -9 28
18 Tümosan Konyaspor 27 6 10 11 -13 28
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 27 6 8 13 -23 26
20 İstanbulspor 27 3 6 18 -31 12

Sitemizde Son Dakika Beşiktaş Haberleri 'ne ulaşabilirsiniz. En Güncel Beşiktaş Haber portalı ortacizgi.com.